Kreyòl Ayisyen

Nòt: Pou w vizyalize sitwèb sa a nan lang ou prefere a, tanpri, itilize yon navigatè wèb ki modèn, sa ki pral pèmèt ou tradui sitwèb sa a otomatikman gras a yon seri ekstansyon ak modil konplemantè. W ap jwenn kèk resous ak enfòmasyon pi ba a ki tradui. Pou w vizyalize tout sitwèb la nan lang ou pale a, nou rekòmande w pwofite de youn nan opsyon tradiksyon ki nan navigatè a. Tanpri li plis enfòmasyon sou kijan pou itilize tradiksyon nan navigatè wèb la.

Misyon nou se pou n fè sa k ap pi bon pou tout moun ki vin wè nou.

Nan Mass General Brigham, nou gen lespri ki pi briyan yo nan domèn lamedsin k ap travay avèk nou. Nan kèlkeswa pakou swen an, Mass General Brigham la pou l reponn ak bezwen tout pasyan yo e pou l ba yo swen yo merite a.

Vizyalize manm Mass General Brigham yo pou jwenn plis enfòmasyon sou sant medikal akademik yo, lopital kominotè ak lopital espesyalize yo, ansanm ak lòt òganizasyon ki fè pati sistèm sante nou an.

Chèche ak resevwa swen:

Resous ak enfòmasyon ki itil pou pasyan an

Enfòmasyon sou COVID-19